Innspill til sentrum?

Oppdal kommune har engasjert Plankontoret til å gjennomføre en mulighetsstudie for Oppdal sentrum. I dette arbeidet vi ønsker innspill fra befolkningen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn for arbeidet

Arbeidet kommer som et resultat av følgende vedtak gjort i utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester 23.03.2021 - sak 21/10: 

"Det foretas en samlet utredning av sentrum. Denne skal inneholde framtidige parkeringsløsninger, både for sykkel og bil samt planer for utvidelse av togstasjonen på Oppdal. Utredningen må ivareta gang og sykkelmuligheter til arbeidsplasser og næringsliv og god merking i sentrum. Tilknytningen fra sentrum til fritidsparken blir en del av arbeidet.
Utredingen skal videre inneholde planer for grøntområder og sosiale myldrearealer for trivsel, helse, livskvalitet og moderne sentrumsutvikling. Utredningen kan skje eksempelvis i samarbeid med Nasjonalparken Næringshage og NTNU-universitetsavtalen.
Utredningen gjennomføres for kommunestyret ved at:

1. Kommunedirektøren nedsetter en administrativ prosjektgruppe som vil ha ansvar for følgende:

   • Sørge for fremdrift i henhold til rammene fra Miljødirektoratet
   • Formidle politiske vedtak og føringer i saken ovenfor utførende part og følge opp dette.

2. Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester får rollen som styringsgruppe, og vil ha ansvar for følgende:

   • Å være formell prosjekteier. 
   • Behandle fremdrift og organisering, inklusive å peke på mulighetsrommet som er gitt. Dette i et samarbeide med prosjektgruppen gjennom møter i styringsgruppen.
   • Behandle og innstille ovenfor Kommunestyret.

3. Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester ber kommunedirektøren iverksette arbeidet omgående, og inngå avtale med Plankontoret som utførende part. Fremdriften behandles i styringsgruppen og skal følge rammene fra Miljødirektoratet, med sluttrapportering 15. november. Tiltaket finansieres gjennom tilsagn fra Miljødirektoratet, administrativ egeninnsats, og avtale med Plankontoret innenfor allerede vedtatt budsjett for 2021."

Innspill

Det ønskes nå innspill til det pågående arbeidet. Blant annet lurer vi på: 

   • Hvilke barrierer finnes for å gå/sykle innad i sentrum og ut til boligområder og turområder? 
   • Hvorfor velger du bilen framfor å gå/sykle?
   • Hvilke områder føles utrygge?
   • Hva er ditt favorittsted i sentrum?
   • Hvor møter du venner utendørs i sentrum?
   • Hvorfor velger du bilen fremfor å gå/sykle?
   • Er det noen områder i sentrum som er vanskelig å passere?
   • Hvilke tiltak kan kommunen gjøre for å gjøre det mer attraktivt å la bilen stå?

Alle oppfordres til å komme med innspill, men særlig idrettslag, egenorganisert idrett, skoler, næringsaktører og brukere/beboere i sentrum oppfordres til å komme med innspill. 

For å komme med innspill, benytt gjerne løsningen kommunekart (lenke) dersom du har innspill til konkrete punkt, områder, eller traséer. Kommunekart har enkle funksjoner for å tegne, skrive mv. i kartet:

   • Klikk på "Meny" øverst til venstre, deretter "Tegn i kart" på linje tre i menyen som dukker opp. I boksen som dukker opp helt til til høyre kan du velge mellom punkt, ulike figurer og tekst. Velg det verktøyet du ønsker og begynn å tegne/skrive. merk gjerne hvilke(t) spørsmål du gir innspill på ved å nummerere etter spørsmålene over. 
   • Når du er ferdig å tegne/skrive, klikk på "Meny" øverst til venstre, og deretter på "Del kart" på linje syv. Kopier lenken som dukker opp automatisk inn i en e-post og send til Plankontoret. Dine inntegninger følger da lenken.

Vi ønsker hovedsakelig å fokusere på sentrumsområdet og området markert på dette kartet (lenke), men tar imot innspill utover dette også.

Innspill (med eller uten kart) sendes til post@plankontoret.net

Innspill per brev sendes til Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu. 

Frist for innspill settes til 1. september

Videre arbeid

Arbeidet skal i første fase sluttføres innen 15. november grunnet frist for rapportering på tilskudd til Miljødirektoratet. 

 


Publisert: 12.07.2021
Sist endret: 12.07.2021 10.56