Bruk av klor for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva

I september 2023 skal Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet gjennomføre en klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i de 12 første kilometerne av elva Driva fra Magalaupet. Det vil være stor aktivitet i området, og det er viktig at publikum lar utstyret stå i fred.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn

I august 2023 ble Driva, Litldalselva, Usma, Gylelva og Batnfjordselva behandlet mot lakseparasitten. Statsforvalteren i Møre og Romsdal er tiltakshaver for bekjemping, og Veterinærinstituttet er prosjektleder for bekjemping med kjemikalier i Drivaregionen.

Veterinærinstituttet har bedt NIVA og samarbeidspartnerne om å gjennomføre behandling i Driva ved Oppdal med klor. Resultater fra miljø-DNA-undersøkelser høsten 2022 viste funn av G. salaris. Siden resultater fra årets undersøkelser ikke er klare, gjennomføres behandlingen nå i september for å få redusert eventuell parasittinfeksjon i området.

Hvor, når og hvordan?

Elvestrekningen fra Magalaupet til Vikavegen skal derfor behandles, en elvestrekning på omtrent 12 km. I tillegg skal nedre deler av Vinstra behandles.

Målet er å ha en tilfredsstillende klorkonsentrasjon på strekningen gjennom behandlingsperioden som pågår fra 2.-8. September. Det vil bli mye aktivitet i området i perioden.

Dosene med klor som brukes i behandlingen er relativt lave, det måles omtrent 40 mikrogram per liter. Dette tilsvarer omtrent klornivået som kan måles i drikkevannet i Oslo. Les mer om dette lenger ned i teksten.

Klor vil doseres til hovedelv og en sideelv med planlagt oppstart 2. september. Det skal etableres doseringsanlegg på en rekke lokaliteter på strekningen.

I forbindelse med behandlingen i elva vil det være en del trafikk som følge av uttak av vannprøver, justering av doseringsutstyr m.m. Vi vil arbeide på begge sider av elvene. Personellet vil ha på seg gule refleksvester merket med institusjonstilhørighet, og hvite/grå leiebiler merket med logo.

Spørsmål og svar

Generelt: Klornivået i elvevannet under dette prosjektet vil være omtrent på nivået med drikkevannet i Oslo. Hvis du kunne brukt kommunalt behandlet drikkevann fra krana til det du skal gjøre, så trenger du ikke å være redd for å bruke elvevannet under behandlingen. Hvis du har drikkevann som tas direkte fra elva, må du gjerne ta kontakt med oss for en avklaring.

Er det farlig for folk og fe å drikke vannet?

Mengdene klor vi bruker vil være mye mindre enn klornivået i drikkevannet mange steder i utlandet der man kjenner klorsmaken godt (England, USA). Basert på klorinnholdet vil det ikke være farlig å drikke av elvevannet, men av andre naturlige årsaker (mulige bakterier i elvevannet osv.) kan det være lurt å holde seg til vanlig drikkevann. Alle som kan drikke vann fra springen i Norge tåler klornivået i elvevannet.

Ifølge tidligere undersøkelser skal ikke klornivåene vi tilsetter påvirke plantevekster nevneverdig, og klor vil nokså raskt nøytraliseres i jord. Ved kultivering av planter eller organismer som er så sensitive for klor at du er kjent med at man må rense drikkevann med kullfilter eller natriumtiosulfat for å få vellykket resultat, ønsker vi at du tar kontakt for en avklaring før elvevannet brukes.

Ja. Vi ønsker imidlertid at publikum ikke bruker eller bader i vannet rett ved doseringspunktene. Dette for å unngå at man kommer i kontakt med klor som ikke er tilstrekkelig blandet ut, eller at man kommer i direkte kontakt med utløpet av doseringsslangen.

Det er generelt viktig at publikum holder avstand til doseringsutstyret og lar dette stå i fred.

Utstyret er merket med nødvendig informasjon, men det er ekstra viktig at husdyr og barn holdes unna.

Litt mer om kjemikaliene som brukes – for de som vil vite litt mer

I behandlingen brukes små mengder klor som virkestoff. Klor brytes raskt ned av organisk stoff i elva, ultrafiolette stråler (sollys) med mer. For at klor ikke skal brytes ned for raskt, tilsetter vi små mengder av salmiakksalt. Da dannes det kloramin, som er mer stabilt.

Kloren vi bruker er samme stoff som folk flest har i skapet hjemme (bare litt mer konsentrert); hypokloritt, også kjent som Klorin.

Salmiakksaltet (ammoniumklorid) er det samme som man finner i salmiakksalt lakrisgodteri slik som «Hockeypulver».

Det tilsettes typisk 30-80 mikrogram klor per liter, og av dette vil typisk 20-40 mikrogram per liter være virksomt i elva. Dette tilsvarer klornivået i drikkevannet flere steder i Norge. Til sammenlikning skal klornivået i et badebasseng være 500-2000 mikrogram per liter, dvs 10-80 ganger mer enn dosene som brukes her.

I en kubikk elvevann (1000 liter, eller 1x1x1 meter) vil det tilsettes tilsvarende cirka en halv teskje Klorin og en knivsodd salmiakksalt. Erfaringsmessig vil det ikke lukte eller smake klor av vannet under behandlingen.

Kontaktpersoner i prosjektet

Anders Gjørwad Hagen (prosjektleder, anders.hagen@niva.no, tlf. 959 28 778)

 

In English: Use of chlorine for combating Gyrodactylus salaris in the Driva river near Oppdal in September 2023

In September 2023, the Norwegian Institute for Water Research (NIVA), the Norwegian Institute for Nature Research (NINA), and the Norwegian Veterinary Institute will carry out a chlorine treatment against the salmon parasite Gyrodactylus salaris, also known as "gyro," in the first 12 kilometers of the Driva river from Magalaupet. There will be significant activity in the area, and it is important for the public to leave the equipment undisturbed.

In August 2023, the Driva, Litldalselva, Usma, Gylelva, and Batnfjordselva rivers were treated for the salmon parasite. The County Governor in Møre og Romsdal is responsible for the eradication measures, and the Norwegian Veterinary Institute is the project leader for chemical control in the Driva region. The Veterinary Institute has requested NIVA and the collaborating partners to carry out the treatment in the Driva river near Oppdal using chlorine. Results from environmental DNA surveys in the autumn of 2022 indicated the presence of G. salaris. Since results from this year's surveys are not yet available, the treatment is being conducted in September to potentially reduce any parasite infection in the area.

Therefore, the river stretch from Magalaupet to Vikavegen will be treated, covering approximately 12 kilometers. Additionally, the lower parts of Vinstra will also undergo treatment.

The objective is to maintain a satisfactory chlorine concentration along the treated stretch during the period from September 2nd to 8th. There will be significant activity in the area during this period.

The chlorine doses used in the treatment are relatively low, measuring around 40 micrograms per liter. This is roughly equivalent to the chlorine levels found in drinking water in Oslo. More information on this is provided later in the text.

Chlorine will be dosed into the main river and a side stream, with planned initiation on September 2nd. Dosage systems will be established at various locations along the stretch.

A typical dosing station with chlorine (left) and ammonium chloride (right). Photo: Anders Gjørwad Hagen, NIVA


Regarding the use of river water as usual:
The chlorine levels in the river water during this project will be similar to the levels in Oslo's drinking water. If you could use municipally treated tap water for your activities, there's no need to worry about using the river water during the treatment. If you use river water directly from the river for drinking, feel free to contact us for clarification.

Is it dangerous for humans and animals to drink the water?
The amounts of chlorine we use will be much lower than the chlorine levels in drinking water in many places abroad where the taste of chlorine is noticeable (such as England and the USA). Based on the chlorine content, it is not dangerous to drink river water. However, due to other natural factors (possible bacteria in the river water, etc.), it's advisable to stick to regular drinking water. Anyone who can drink tap water in Norway can tolerate the chlorine level in the river water.

Can the water be used for watering grass, plants, and other organisms?
According to previous studies, the chlorine levels we add should not significantly affect plant growth, and chlorine will neutralize relatively quickly in soil. If you're cultivating plants or organisms that are so sensitive to chlorine that you're familiar with needing to purify drinking water with activated carbon or sodium thiosulfate for successful results, we recommend contacting us for clarification before using the river water.

Can people swim in the water?
Yes. However, we prefer that the public doesn't use or swim in the water right near the dosing points. This is to avoid direct contact with chlorine that hasn't been sufficiently diluted, or with the outlet of the dosing hose.

It's essential for the public to maintain distance from the dosing equipment and let it remain undisturbed. The equipment is marked with necessary information, but it's especially important to keep pets and children away.

 

More about the chemicals used – for those who want to know more:
In the treatment, small amounts of chlorine are used as the active substance. Chlorine rapidly breaks down due to organic matter in the river, ultraviolet rays (sunlight), and more. To prevent chlorine from breaking down too quickly, we add small amounts of ammonium chloride. This forms chloramine, which is more stable. The chlorine we use is the same substance that most people have at home (just more concentrated); hypochlorite, also known as bleach. Ammonium chloride is the same substance found in ammonium chloride liquorice candies like "Hockeypulver." Typically, 30-80 micrograms of chlorine per liter are added, and of this, about 20-40 micrograms per liter will be effective in the river. This corresponds to chlorine levels in drinking water in many places in Norway. For comparison, chlorine levels in a swimming pool are 500-2000 micrograms per liter, which is 10-80 times higher than the doses used here. In a cubic meter of river water (1000 liters, or 1x1x1 meter), roughly half a teaspoon of bleach and a pinch of ammonium chloride will be added. Experience shows that the water won't smell or taste like chlorine during the treatment.

 


Water samples are used to monitor the chlorine concentration in the river. Photo: Anders Gjørwad Hagen, NIVA

Contacts:
Anders Gjørwad Hagen (Project leader, anders.hagen@niva.no, tel. +47 959 28 778)

 


Publisert: 29.08.2023
Sist endret: 29.08.2023 23.30