Søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Ny søknadsomgang 1.-15- oktober 2019.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Telledato er 1. oktober med søknadsfrist 15.oktober 2019.

Dette er del 2 av tilskuddssøknaden for produksjonstilskudd i 2019. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. Ordningene det søkes på er:

 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019
 •  Tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
 •  Tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
 •  Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
 •  Areal og kulturlandskapstilskudd
 •  Tilskudd til dyr på beite
 •  Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 •  Driftstilskudd til melkeproduksjon
 •  Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2019 og tilskuddsberettiget grovfôrareal.

Følgende opplysninger kan etterregistreres fram til 10. januar 2020:

 • Avløserutgifter for perioden 16.10-31.1
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15.10 

Husk å sende inn søknaden på nytt etter at du har etterregistrert!

Utbetaling av produksjonstilskudd søkt på i 2019 er planlagt i uke 8 i 2020.


Søknaden leveres elektronisk.


Les mer hos Landbruksdirektoratet.

Regionalt miljøtilskudd

På grunn av endringer i det nasjonale miljøprogramet er det noen endringer i tilskuddsordningene i år, og kart ifra fjoråret kan ikke importeres.

Noen aktuelle ordninger for Oppdalslandbruket er:

Kulturlandskap:

 • Bratt areal (slått)
 • Beite eller slått av verdifulle jordbrukslandskap i innmark (setervoll)

 Biologisk mangfold:

 • Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer ( jordbruksareal som er gammel kulturmark, og som ikke gjødsles, sprøytes eller jordarbeides) 
 • Slåttemark 
 • Trua naturtyper: areal registret som naturbeitemark eller hagemark i naturbase. 

Kulturmiljøer og kulturminner:

 • Setring 
 • Skjøtsel av automatisk fredette kulturminner (gravfelt mm)

 Utslipp til luft

 • Spredning av husdyrgjødsel om våren/i vekstsesongen (all gjødsel før 10.8)
 • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
 • Spredning av husdrygjødsel med tilførselsslange

 

DROP-IN dager med veiledning for å søke :

Mandag 7.10 kl 09.00-15.30 i kommunestyresalen i Oppdal rådhus.

Ta med innlogging til Altinn.

Utbetaling av RMP-tilskudd søkt på i 2019 er planlagt 12. mars 2020.

Søknaden leveres elektronisk

Les mer hos Fylkesmannen i Trøndelag


Publisert: 03.10.2019
Sist endret: 03.10.2019 14.41