Skredfare og byggestopp

I Opp-avisa den 03.06.16 var det en artikkel der hovedbudskapet var at det var nærmest byggestopp i hele Oppdal inntil videre på grunn av mulig skredfare.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune ønsker å presisere at det ikke er snakk om en reell byggestopp for store byggeområder på grunn av skredfare. Vi ønsker med denne artikkelen å nyansere bildet av skredfare og byggestopp som kom fram i Opp-avisa.

Bakgrunnen for de opplysninger som kommer fram i artikkelen i Opp-avisa er aktsomhetskart fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som viser områder med potensiell jord- og flomskredfare i Oppdal. Disse landsdekkende kartene ble publisert av NVE i september 2014. Kartet skal gi kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av skredfare, der fare ikke er kartlagt mer detaljert.

Vårt overordnede mål er at alle byggetomter skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare.

I alle nyere reguleringsplaner er tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare en obligatorisk del av planleggingsgrunnlaget. Aktsomhetskartene for jord- og flomskred er først og fremst aktuelle i saker der byggetomta ikke er omfattet av en reguleringsplan eller der reguleringsplanen ble vedtatt før aktsomhetskartene kom i 2014.

Når en byggesak kommer inn til kommunen har vi saksbehandlingsrutiner der vi sjekker om den aktuelle byggetomta ligger i aktsomhetsområde for eksempelvis jord- og flomskred i NVE’s skredatlas. Vi sjekker også snøskredkart tilsvarende, og disse er også avmerket som hensynssone i kommuneplanens arealdel.

Saksbehandlingsforskriften til plan- og bygningsloven (SAK 10 ) presiserer at det er tiltakshavers ansvar å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, og kommunens ansvar er å påse at slik dokumentasjon foreligger når vi behandler byggesøknader.

Det vil si at i tilfeller der kommunen er usikker på om det er en reell skredfare i et aktsomhetsområde må det før byggetillatelse blir gitt lages et faresonekart. Dette kartet må utarbeides av et foretak med skredfaglig kompetanse.

 Målet med å kreve slik dokumentasjon er å avklare at skredfare ikke er til hinder for bygging, det vil si at tomta tilfredsstiller kravene i TEK10 § 7-3 (https://www.dibk.no/no/byggeregler/tek/2/7/7-3/).

Vi skjønner dette kan skape frustrasjon for tomteeiere og utbyggere, og vi vil skjerpe våre rutiner for å fange opp saker der dette kan være aktuelt på et tidligere tidspunkt enn det vi har gjort til nå.

 Vi oppfordrer også alle som leverer inn byggesøknad om å sjekke aktsomhetskart for jord- og flomskred. Denne kartportalen fungerer ikke med noen internettlesere slik som Google Chrome. Her er en direkte link til et utsnitt til aktsomhetskartet for jord- og flomskred for Oppdal:

Dette betyr at potensiell skredfare må vurderes nærmere av fagkyndige i hvert enkelt tilfelle for å finne ut om tomta tilfredsstiller sikkerhetskravene i TEK 10 (teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, § 7-3 før kommunen kan gi tillatelse til bygging.

 Det er fordi det er kommet til ny kunnskap om skredfare etter at reguleringsplanen for Gorsetgrenda ble vedtatt, som gjør det nødvendig med en dokumentasjon på at byggegrunnen er tilstrekkelig trygg før kommunen kan gi tillatelse til bygging. Tomter skal bare bebygges om det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare, det er vårt klare utgangspunktet etter plan- og bygningsloven § 28-1. Saksbehandlingsforskriften til plan- og bygningsloven (SAK 10) presiserer at det er tiltakshavers ansvar å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet, og kommunens ansvar å påse at slik dokumentasjon foreligger når den behandler byggesøknader.


Publisert: 07.06.2016
Sist endret: 07.06.2016 10.54