Prosjektleder - Prosjekt Kongevegen over Dovrefjell

Vi søker en engasjert og selvstendig prosjektleder som har relevante faglige kunnskaper, praktiske ferdigheter og er en dyktig formidler skriftlig og muntlig.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


"Den Trondhiemske kongevei" var den viktigste hovedvegen i Norge anlagt på slutten av 1700-tallet. Kongevegen over Dovrefjell, mellom Dovre og Oppdal er et viktig kulturminne med en rik nasjonal historie. Enkelte strekninger av kongevegen har forsvunnet under nyere veger, men store deler er fortsatt bevart. Mange av disse strekningene er i dårlig stand. Istandsetting må til om de skal sikres for fremtiden som et viktig nasjonalt kulturminne og tilrettelegges som en sammenhengende vandringsveg for rekreasjon, opplevelse og verdiskaping.

I forprosjektet vil vi kartlegge hele vegens trase og status, samt utrede muligheter og utfordringer knyttet til istandsetting og bruk.

 

Forprosjektet skal kartlegge Kongevegens tilstand og hva istandsetting og tilrettelegging av vegen fra Dovre kirke til Oppdal kirke vil bety av muligheter, utfordringer og kostnader, slik at  Kongevegen mellom Dovre og Oppdal kan tas i bruk som en sammenhengende vandringsveg. Prosjektleder skal lage et beslutningsunderlag til bruk for å avgjøre om det er interesse, vilje og økonomi til å gjennomføre et hovedprosjekt. Arbeidet er beskrevet i en vedtatt forprosjektplan som sendes interesserte søkere på forespørsel.

Tidsperiode: 1. april – 30. september 2017.

Stillingsstørrelse: 100%

Lønn: etter avtale.

Arbeidssted: Kongevegen over Dovrefjell med kontorplass på Hjerkinn. (enkle bofasiliteter tilbys på Hjerkinn)

Arbeidsoppgaver: Registrere, vurdere tilstand og kartfeste bevarte strekninger samt skaffe oversikt over strekninger som ikke lenger finnes. Vurdere mulig alternativ trase der kongevegen er borte.

Skaffe oversikt over skriftlig dokumentasjon og eldre kart.

Lage en overordnet beskrivelse av natur-og kulturminner langs vegen.

Kartlegge muligheter og utfordringer for fremtidig bruk av vegen som en sammenhengende vandrerute og drøfte mulige begrensninger.

Lage en liste over grunneiere og avklare deres holdning til å gjennomføre istandsettingstiltak.

Sette opp budsjett inkludert finansierings-og fremdriftsplan for de ulike tiltakene.

Lage en modell for framtidig drift og vedlikehold.

Skissere en plan for gjennomføring, ansvarsfordeling og organisering av et hovedprosjekt.

Se ellers Forprosjektplan.

Kvalifikasjoner: Relevant utdannelse, helst på universitets- eller høyskolenivå.

Erfaring med prosjektledelse.

Erfaring med registrering av kulturminner.

Erfaring med innmåling og kartbehandling.

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Førerkort, må disponere egen bil.

Egenskaper: Gode evner til planlegging, koordinering og gjennomføring.Pliktoppfyllende og selvstendig.

Evne til å jobbe systematisk og strukturert.

Gode samarbeidsevner og godt humør.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstid: Registreringsfasen kan medføre arbeid ut over vanlig arbeidstid.

Kontaktperson: Hans-Jacob Dahl, Pilegrimssenter Dovrefjell, tlf. 924 83 147 eller hajada@online.no

Prosjektansvarlig: Pilegrimssenter Dovrefjell v/Hans-Jacob Dahl på vegne av styringsgruppa.

Rapportering: Arbeidstaker rapporterer i det daglige til Hans-Jacob Dahl og ellers til forprosjektets styringsgruppe.

Styringsgruppe: Prosjektets styringsgruppe består av representanter for prosjekteierne, som er: Oppdal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag og Oppland fylkeskommuner, Statens Vegvesen – Region øst og midt, Norsk vegmuseum, Pilegrimssenter Dovrefjell og mulig noen flere.

Søknadsfrist: Søknad med CV sendes:

Pilegrimssenter Dovrefjell, Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn

eller på e-post til hajada@online.no innen 7. desember 2016.

Intervju av aktuelle søkere vil skje i dagene 14, 15. eller 16. desember.

kongeveg

 

 


Publisert: 22.11.2016
Sist endret: 22.11.2016 09.41