Sett i Oppdal

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Oppdal kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra. Oppdal kommune er nå i gang med å utivkle en samhandlingsmodell som skal sikre at vi på alle nivå ser barn og unge.

 

Samhandlingsmodell for barn og unge i Oppdal kommune

Forskning og erfaring fra hele landet viser at for mange barn og unge med ulike utfordringer ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har behov for og rammes av for dårlig samhandling mellom tjenestene. Slik kan det ikke være.

Oppdal kommune er nå i gang med å utvikle og implementere en samhandlingsmodell som viser hvordan vi jobber for å sikre at barn og unge i Oppdal blir sett og får den oppfølgingen de trenger. Sett i Oppdal skal bidra til at utsatte barn, unge og deres familier får nødvendig og samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå skjevutvikling og redusere skade. Modellen viser hvordan vi sikrer dette på alle nivå;  kommune-, tjeneste og indivinivå. Modellen er under arbeid, men klikk her for å se et oversiktsbilde av Oppdal kommunes samhandlingsmodell.

På individnivå inkluderes det en hanslingsveileder, Sett-veilederen, som viser veien å gå fra bekymring til handling. 

 

Sett- veilederen

Sett-veilederen viser veien å gå når en underer seg over eller bekymrer seg for et barn, ungdom eller en familie. Gjennom systematisk bruk  av sett-veilederen kan vi komme tidlig inn, samarbeide på tvers og sikre medvirkning. Dermed kan vi få til den helhetlige og koordinerte innsatsen for de som har behov ofr det, uten brudd i oppfølgingen. 

Sett-veilederen er basert på BTI, en anerkjent modell for bedre tverrfaglig innsats. Veilederen er delt inn i fire nivåer fra 0-3. Hvert nivå beskriver forløpet i arbeidet med å avklare undringer/ bekymringer og iverksette tiltak i og mellom tjenestene. Veilederen er under arbeid, men klikk her for å se et overisktsbilde av Oppdal kommunes sett-veileder.

 

Prosjekt Sett i Oppdal 2021-2022

Arbeidet med sett i Oppdal er finansiert gjennom tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Organisering

Prosjektet eies av kommunedirektør og prosjektplan er presentert for utvalg for helse og oppvekst. Styringsgruppen leder arbeidet og det er ansatt en prosjketleder i perioden. Prosjektleder leder det daglige arbeidet sammen med en tverrfalgig prosjektgruppe.

Kartlegging

Prosjektarbeidet startet med  å kartlegge vår samhandling, kompetanse og tilbud. Kartleggingen av samhandlig, tilbud og opplevelse av hvordan dette arbeidet er i Oppdal,  ble gjennomført i intervju med alle ledere i alle aktuelle tjenester, skoler og barnehager i kommunen, videregående skole, private barnehager og skole, politi, nav og tannhelsetjenesten.

Kartleggingen danner grunnlag for innholdet på alle nivå i den digitale samhandlingsmodellen og tilhørende sett-veileder

Digital samhandlingsmodell, handlingsveileder og stafettlogg

 

Implementering

 

 Ta gjerne kontakt med prosjektleder Åshild Megarden, ashild.megarden@oppdal.kommune.no, 90635589