Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt med lenker til tilskuddsordninger som primært er rettet mot frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner og andre. Vær oppmerksom på at frister og kriterier kan variere fra år til år. Vet du om tilskuddsordninger som ikke er listet opp her? Gi oss tilbakemelding så vil vi oppdatere oversikten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kompensasjonsordning for koronarammede arrangement

Regjeringen har vedtatt å etablere en ordning rettet mot alle kulturaktører som har måttet avlyse eller utsette arrangementer som følge av pålegg og forbud fra helsemyndighetene. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet står for ordningen, og man kan søke om kompensasjon for tapte billettinntekter/deltakeravgifter, og eventuelle merutgifter ved å flytte arrangement. I første omgang gjelder det for perioden 5. Mars og ut April, men ordningen kan forlenges dersom situasjonen fortsetter. 

Aktuell og oppdatert informasjon fra myndighetene om korona og kultur finnes her: www.kulturradet.no/korona

Søknadsskjema for frivillige lag, foreninger og organisasjonerhttps://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/ 

Søknadsskjema for kulturaktørerhttps://www.kulturradet.no/sok-stotte/vis-artikkel/-/sok-kompensasjon-til-kulturarrangorer 

 

Oppdal kommune

Tilskudd til større idretts- og kulturarrangement

Aktivitetsstøtte

Tilskudd til integreringstiltak for flyktninger

Ledsagerbevis

Hjem for en 50-lapp

 

Oppdal kommune kan etter søknad tildele tilskudd over kommunens budsjett. I hovedsak kan det søkes om støtte til tiltak innen idretts- og fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter og tiltak som kommer barn og unge til gode. Søknad skal inneholde budsjett og beskrivelse av tiltaket. Søknad skal sendes til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Søknadene behandles fortløpende gitt at de kan behandles administrativt. Alle søkere mottar skriftlig svar, normalt senest 4 uker etter at søknaden er mottatt.

Spørsmål kan rettes til Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 72 40 18 27.

Trøndelag fylkeskommune

Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid

Tilskudd til mindre tilretteleggingstiltak i frilftslivet

Kulturtilskudd

Drifts- og aktivitetstilskudd

Kulturstipend

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Kulturdepartementet

Tilskudd til kultur 

Tilskudd til idrett

Tilskudd til frivillighet

Tilskudd til barn og unge (inkluderer tilskudd fra mange direktorat)

Tilskudd til film og medier (inkluderer Medietilsynet og Norsk filminstitutt)

Tilskudd til tros- og livsynssamfunn

Kulturrådets tilskuddsordninger (stort antall tilskuddsordninger innenfor kulturfeltet)

Spillemidler til idrettsanlegg

Spillemidler til lokale kulturarenaer

Klima- og miljødepartementet

Tilskudd til naturforvaltningstiltak

Tilskudd til friluftsliv

Tilskudd på forurensningsområdet

Tilskudd til kulturminnetiltak

Tilskudd til klimatiltak

Andre tilskuddsordninger

Tilskudd til kulturminner

Stiftelsen UNI

Fortidsminneforeningen

Norsk kulturarv

Kulturminnefondet

Prosjektstøtte til historiske jernbaneformål

Enova

Enova har tilskuddsordnigner for både privatpersoner og bedrifter som investerer i klimatiltak. Dette kan være bygningsoppgradering, fjerning av oljefyr, solpanel, vannbåren varme osv.

Enovas tilskudd

Tilskudd og velferdsordninger i landbruket

Landbrukskontoret i Oppdal kommune har en egen side med oversikt over tilskudd- og velferdsordningene i landbruket. Denne finner du her!

Landbruks- og matdepartementet

Tilskudd for frivillige organisasjoner

Landbruksdirektoratets tilskudd

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter tiltak innenfor innsatsområdene sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold.

Gjensidigestiftelsens tilskuddsordninger

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir tildeler tilskudd ettter søknad til en rekke områder, blant annet barn og ungdom, kjønnslikestilling, LHBTI, universell utforming og nedsatt funksjonsevne og vold.

Tilskudd fra Bufdir

Helse- og omsorgsdepartementet

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd fra Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDI har en rekke tilskuddsordnigner innenfor integreringsprosjekt, frivillige tiltak, mentorordninger med mere.

Tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til nasjonale minoriteter

Tilskudd til politiske partier

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets tilskudd er rettet mot lokale trafikksikkerhetstiltak som settes i gang av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Innovasjon Norge

Har støtteordninger innenfor landbruk, maritim næring, tre, skog og bioenergi, lokalmat, opplevelser og rein med mer.

Samlet oversikt over Innovasjon Norges tilskudd

Norges idrettsforbund

Idrettsforbundes støtte- og tilskuddsordninger

Husbanken

Husbanken har ordninger for å søke om bostøtte, startlån og etablerings- og tilpasningstilskudd.

Oversikt og vilkår her!

Legathåndboken

Legathåndboka inneholder oversikt over 2000 stipender og legater. Du kan kjøpe boka og søke i stipendene her: 

www.legathåndboken.no  


Publisert: 28.06.2018
Sist endret: 28.06.2018 15.34