Hva får man tilskudd til?

Tilskuddsberettiget aktivitet er en sammenkomst:

  • med minimum 5 deltakere i aldersgruppen 6 – 19 år
  • som varer minimum 1 time  
  • som er planlagt og foregår i regi av lokalt lag eller forening og som gjennomføres i Oppdal kommune  
  • som er ledet av ansvarlig person oppnevnt av det lokale laget/foreningen

Hva får man ikke støtte til?

Støtte utbetales ikke til:

  • sammenkomster utenom kommunen  
  • konkurranser eller kommersielle arrangementer  
  • sammenkomster i form av møter (styremøter, årsmøter, seminar)  
  • sammenkomster som mottar offentlig støtte via andre ordninger  
  • sammenkomster som skjer i regi av Oppdal kommune, f.eks. fritidsklubben  
  • sammenkomster som skjer i regi av region- eller landsdekkende organisasjon

Satser

Aktivitetsstøtten utbetales i dag etter følgende satser:

5 - 10 deltakere: kr. 150 pr. sammenkomst

11 - 20 deltakere: kr. 200 pr. sammenkomst

over 20 deltakere: kr. 250 pr. sammenkomst

Støtten utbetales bare en gang pr. gruppe og dag. Personer som deltar på mer enn en sammenkomst pr. dag i regi av samme lag/forening, kan bare medregnes på en av disse. Større grupper kan ikke splittes opp i mindre grupper i den hensikt å motta støtte for flere sammenkomster.

Registreringsskjema

Hver sammenkomst skal føres. Oppnevnte leder skal hele tiden være til stede.  En oppnevnt leder kan ikke lede flere grupper samtidig og skal bekrefte at opplysningene på skjemaet er korrekte.

Registreringsskjemaet skal leveres Oppdal kommune v/Servicetorget fire ganger pr. år:  

1. kvartal  senest 10. april  

2. kvartal  senest 10. juli  

3. kvartal  senest 10. oktober  

4. kvartal  senest 17. desember (aktiviteter etter 17. des. tas med påfølgende år)

For sent innkomne skjemaer blir ikke behandlet og medfører at tilskuddet faller bort.

Støtten utbetales i juli og desember.

Registreringsskjema

Hvordan fører du registreringsskjemaet?

Deltakerne føres opp med navn og fødselsdato. Er antall deltakere større enn det er plass til i skjemaet, føres liste på eget ark.

I type aktivitet føres hvilken organisert aktivitet som er gjennomført, samt dato og klokkeslett når aktiviteten begynner og slutter.

I nedre høyre del av skjemaet (med ruter) settes kryss for hver av deltakerne som har deltatt.

Når alle linjene er utfylt, summeres antall sammenkomster der det har vært 5-10 deltakere, 11-20 deltakere og over 20 deltakere (kolonne til høyre). Summer sammenkomstene og før de opp i ruten: sum sammenkomster

Fyll inn navn, underskrift og kontonummer 

Kontaktopplysninger

Kontaktperson Stilling Kontaktinfo
Sjur Vammervold Kulturkonsulent tlf: 72401827, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no