Kulturminneplan

Oppdal kommune har startet arbeidet med en kulturminneplan. Her kan du finne informasjon om planen og følge arbeidet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvorfor en kulturminneplan?

Det kommer av Oppdal kommunes planstrategi for perioden 2016-2019 at det skal utarbeides en kulturminneplan. Riksantikvaren har også gjennom sitt prosjekt kulturminner i kommunene (KIK) et mål om at 90% av landets kommuner skal ha vedtatte planer innen 2020.

Hvilken virkning vil planen ha?

Planen utarbeides som kommunedelplan. Kommuneplanens arealdel vil fortsatt være gjeldende når det kommer til arealdisponering. Planen vil derfor virke som et kunnskapsgrunnlag ved rullering av kommuneplanens arealdel. Det betyr at områder eller objekt som i planen ønskes sikret gjennom kommuneplanens arealdel må tas inn ved rullering eller revidering. Planen vil også danne grunnlaget for kulturminner som tema i kommuneplanens samfunnsdel.

Planen vil uavhengig av status i kommuneplanens arealdel fungere som et kunnskapsgrunnlag i saksbehandling for plan-, byggesaker og annen arealdisponering. Planens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 revideres årlig. 

Hvordan er fremdriften for planen?

Planprosessen vil gjennomføres etter plan- og bygningslovens prosesskrav i kapittel 11. Framdriften er lagt opp slik:

   

1. K 2019

2. K

2019

3. K

2019

4. K

2019

1. K

2020

2. K

2020

3. K

2020

4. K

2020

Utarbeidelse av planprogram.

AB

               

Nedsettelse av arbeidsgruppe og referansegruppe

AB

               

Behandling før planprogram sendes på høring. Varsel om oppstart

FS

               

Høring og offentlig ettersyn av planprogram

AB

               

Behandling og vedtak av planprogram

FS/KS

               

Utarbeidelse av planutkast
Registrering
Åpne folkemøter
Kunnskapsinnhenting
Skriving

AB

               

Høring og offentlig ettersyn av planutkas

FS

               

Behandling av innspill og planutkast

AB/FS

               

Behandling av planutkast

KS

               

Kunngjøring

AB

               

Grønn farge viser hvor vi ligger i fremdriften.

Medvirkning

Arbeidsgruppen har ansvar for utarbeidelse av planprogram og planutkast samt å forberede og legge dette for politisk behandling. Arbeidsgruppen består av:

  • Sjur Vammervold (kulturkonsulent)
  • Vegard Kilde (rådgiver byggesak)
  • Ragnhild Eklid (rådgiver landbruk)
  • Gro Aalbu (fagleder kultur, landbruk og miljø)

Andre enheter i kommunen trekkes inn ved behov. Trøndelag fylkeskommune, Sametinget og Riksantikvaren bidrar med faglige råd. 

Medvirkning:

Bred medvirkning i planarbeidet er nødvendig for å få til en godt gjennomarbeidet plan med en god forankring i lokalsamfunnet. I forbindelse med arbeidet er det ønskelig å invitere aktører innenfor de aktuelle fagområdene til planen. Aktuelle parter som kan inviteres er: Oppdal historielag, Oppdal kulturhus, Bygdekvinnelaget, Oppdal gammelteknisk forening, Oppdal landbruksråd, Kirkevergen, Kongsvold Fjellstue, Villreinsenteret, Pilegrimssenter Dovrefjell, Oppdal bygdeallmenning, Trollheimen Sijte, Oppdal kunstlag, Oppdal kulturråd, Stiftelsen Vognildsbua, kommunalt råd for funksjonshemmede og Styringsgruppen for UKL-området Klevgardan.

Utover å invitere aktuelle aktører og lovbestemte høringer vil det bli gjennomført åpne folkemøter. Facebook, nettside og lokalaviser må og vil bli brukt aktivt.

Hvor langt er planen kommet?

Utarbeidelse av planprogram

Nedsettelse av arbeidsgruppe

Behandling før planprogram sendes på høring. Varsel om oppstart.

Høring og offentlig ettersyn av planprogram. Forslaget til planprogram kan leses her

Behandling og vedtak av planprogram. Vedtatt planprogram kan leses her.  K-sak 19/95, F-sak 19/44.  

Utarbeidelse av planutkast

Registrering

Åpne folkemøter

Kunnskapsinnhenting

Skriving

Høring og offentlig ettersyn av planutkast

Behandling av innspill og planutkast

Behandling av planutkast

Kunngjøring


Publisert: 06.06.2019
Sist endret: 06.06.2019 13.08