Næring

Oppdal kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som nyetableringer ønskes velkommen. I næringsarbeidet vektlegges bredde i kompetansen og tilgjengelighet. I kommunen er det mange som arbeider med næringsrelaterte oppgaver. Arbeidet koordineres gjennom utviklingsleder, som sammen med ordfører er aktiv i utviklingsarbeidet i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Salg, servering og skjenking

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling og bestått etablererprøven for serveringssted

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser

Elektronisk søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha serveringsbevilling og skjenkebevilling Skal du drive hotell eller restaurant og ønsker å servere alkohol, må du søke om skjenkebevilling frå den kommunen restauranten eller hotellet ligg i. Kommunen gir bevilling til den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i, og ansvaret for, salget av alkohol. Du kan få bevilling for inntil fire år av gangen. Du kan også få bevilling for ein bestemt del av året, for et enkelt bestemt arrangement eller som ambulerande bevilling til lukket selskap.

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

Elektronisk søknad om skjenkebevilling        

Søknad om skjenkebevilling

Enkeltarrangement med alkoholservering

Skjenkebevilling kan gis for både lukkede og åpne enkeltarrangementer. Send søknad minst tre uker før arrangementet. Du må søke om bevilling dersom du skal skjenke mot betaling i lukket selskap.

Elektronisk søknad om skjenkebevilling til en enkelt anledning/søknad om ambulerende skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling til en enkelt anledning/søknad om ambulerende skjenkebevilling

Salgsbevilling

Salg av alkohol til forbruker krever en salgsbevilling. Se hvilke  krav som stilles for å få innvilget en søknad om salgsbevilling. Det er bevillingsplikt ved salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikke ifølge alkoholloven § 1-4a (lovdata.no)     Les mer på Helsedirektoratet.no

Elektronisk søknad om salgsbevilling

Melding om endring

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager. Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling.

Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Elektronisk skjema for melding av endring

Melding om endring

Etablererprøve for serveringssted

Skal du avlegge etablererprøven ta kontakt med Oppdal servicetorg på rådhuset. Du kan ringe 72 40 10 00 eller sende e-post til servicetorg@oppdal.kommune.no for å avtale tidspunkt. Daglig leder ved et serveringssted må ha dokumentert kunnskap om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder. I praksis dokumenterer bestått etablererprøve slik kunnskap. Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kanditatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Praktiske opplysninger:

 • Prøven må avlegges hos servicetorget
 • Tid og sted  for gjennomføring av prøven avtales med servicetorget
 • Du har 90 minutter til å besvare prøven
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig
 • For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktig
 • Ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven
 • Tillatte hjelpemidler: Lovbok
 • Prøven koster 400 kr., som betales før prøven avlegges. Må du ta prøven flere ganger vil det koste 400 kr pr.gang.
 • Ved bestått prøve vil du få utstedet et bevis. Du bør ta godt vare på prøvebeviset da det er din dokumentasjon på bestått etablererprøve.
 • Prøven kan gjennomføres som elektronisk prøve eller ved at kommunen tar ut prøven på papir.

 Vinn.no har forskjellige opplæringsmateriell for både skjenking og salg.

 Kunnskapsprøve i alkoholloven

Skal du avlegge kunnskapsprøve ta kontakt med Oppdal servicetorg på rådhuset. Du kan ringe 72 40 10 00 eller sende e-post til servicetorg@oppdal.kommune.no for å avtale tidspunkt.

Pris: kr. 400 per gang

Pensum til salgsbevilling:

Pensum til skjenkebevilling:

Vinn.no har forskjellige opplæringsmateriell for både skjenking og salg.

Praktiske opplysninger:

 • Prøven må avlegges hos servicetorget
 • Du har 60 minutter til å besvare prøven
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige
 • Ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven
 • Tillatte hjelpemidler: Ordbok (fremmedspråklig-norsk)

Ved bestått prøve vil du få utstedt et bevis. Du bør ta godt vare prøvebeviset da det er din dokumentasjon for at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen til å være styrer eller stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Utvidet skjenkeareal

Det kan også gis utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Elektronisk søknad endret vilkår for en enkelt anledning

Søknad endret vilkår for en enkelt anledning

Lov, forskrift og håndbok i alkoholloven m.v. 

Alkoholloven (lovdata.no)

Alkoholforskriften (lovdata.no)

Håndbok i alkoholloven (helsedirektoratet.no)

Gebyr

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538 Her finner du gebyrene for bevilling.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 20120 (gjeldende)

Strategisk næringsplan

Kommunestyret har sluttbehandlet Strategisk næringsplan for Oppdal 2019 – 2030.

Strategisk næringsplan 2019-2030 for Oppdal kommune er en temaplan som forsøker peke ut hvordan kommunens næringsarbeid skal foregå i planperioden. I arbeidet med Næringsplanen er det vurdert hvilke tiltak kommunen bør prioritere i årene fremover for å sikre sysselsetting, nyetablering og vekst. Oppdals næringsliv utvikles i hovedsak av virksomhetene selv, mens kommunen skal stimulere og tilrettelegge for næringsutvikling og vekst via politisk og administrativt arbeid. Kommunens viktigste rolle er å legge til rette for næringsutvikling via å sikre og avklare rammer for arealbruken og forøvrig klargjøring av arealer gjennom prioriteringer innenfor kommunes plansystem forøvrig.

Planen kan du se her (PDF)

 I samme sak vedtok kommunestyret reviderte Vedtekter for bruk og tildeling av næringsfondsmidler.

Næringsfondet skal anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger arbeidsplasser og bosetningen i Oppdal kommunen. Innenfor denne rammen kan fondet også benyttes til kommunale utviklingstiltak.

Hovedformålet med fondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prioritering av tiltak bør i størst mulig utstrekning skje i samsvar med kommunens gjeldende strategiske næringsplan.

Reviderte vedtekter for Næringsfondet kan du se her (PDF)

Nasjonalparken næringshage

Nasjonalparken Næringshage (NNH) har som overordnet målsetning å skape et attraktivt utviklings- og kompetansemiljø i Oppdal og Rennebu. Vi legger til rette for, og støtter opp de aktiviteter og prosjekter som springer ut fra bedriftene. Vi samarbeider tett med Oppdal og Rennebu kommune til det beste for hele regionen. Regionale planer fra Trøndelag fylkeskommune og nasjonale satsinger fra Kommunal- og regionaldepartementet, SIVA og Næringsdepartementet er lagt til grunn for virksomheten.

Les mer her.

Ta kontakt for avtale på post@nasjonalparkhagen.no

Vi holder til i 3.etasje i Tankeposten, O.Skasliens veg 1, Oppdal

Ansatte Nasjonalparken Næringshage:

Tina Lihaug Selbæk, daglig leder

92 87 88 45 tina@nasjonalparkhagen.no

Erik Flå

93 22 67 80 erik@nasjonalparkhagen.no

Ragnhild Plassen Vik

99 63 45 45 ragnhild@nasjonalparkhagen.no

Mari Kvarberg Erdal

40 62 74 66 mari@nasjonalparkhagen.no

Ketil Jacobsen

97 17 53 13 ketil@oppdalsmakavfjell.no

Ludvig Yttergren

94 80 81 97 ludvig@nasjonalparkhagen.no

Margrete Vognild Blokhus

95 02 24 78 margrete@enern.com

Asgeir Meland

99 45 97 55 asgeir@nasjonalparkhagen.no

Maren Brevik

92 01 61 58 maren@rennebu.com

Tor Inge Sørlie

94 27 74 72 toringe@nasjonalparkhagen.no

Finansiering

Fylkesutvalget vedtok 6.12.2016 budsjettet for regionale utviklingsmidler 2017 (sak 324/16). Vedtakets pkt. 3 omhandler kommunale og regionale næringsfond og flg. vedtak ble fattet:

«Med dagens reduksjon av regionale utviklingsmidler er det ikke grunnlag for å opprettholde tilskudd til kommunale og regionale fond.

For å styrke satsingen i virkemiddelområdet og de prioriterte områder i Handlingsplanen benyttes deler av ubrukte restmidler:

- 2,0 mill Skog/tre som bidrag til å nå mål i Regional handlingsplan klima og energi.

- 2,0 mill Styrking av rammen til jordbruk og mat.

- 1.7 mill Tiltak som kan bidra til verdiskaping med utgangspunkt i kulturminner som grunnlag for opplevelsesnæringer og natur- og kulturbasert reiseliv.»

Vedtaket innebærer at det ikke vil bli bevilget tilskudd til kommunale- og regionale næringsfond for 2017. Begrunnelsen for vedtaket er i hovedsak store nedskjæringer i tilskuddsmidlene fra staten til regional utvikling. Protokoll fra fylkesutvalgets møte vedlegges.

Innovasjon Norge tilbyr rådgivning og finansiering knyttet til nyetablering og utvikling. Ta gjerne kontakt med Nasjonalparken Næringshage for informasjon og hjelp.

For saker innenfor etablering og utvikling som gjelder landbrukstilknyttet virksomhet, se Landbruk

Legater

Oppdal kommune har to legater det kan søkes støtte fra. Ole og Elisabeth Mellems legat og Marit Stølens legat.

 Renter fra Ole og Elisabeth Mellems legat kan deles ut som stipend til ungdom som tar landbruksfaglig utdanning. For å få støtte må søkeren være hjemmehørende i Oppdal, og ha til hensikt å utøve sitt yrke i landbruksnæringen i kommunen.

Søknadsskjema Ole og Elisabeth Mellems legat (.pdf)

Renter fra Marit Stølens legat kan deles ut som støtte til personer i Oppdal som gjennom bosted og næringsutøvelse på et gårdsbruk holder gammel landbrukskultur og/eller husflidtradisjoner i hevd.

Søknadsskjema Marit Stølens legat (.pdf)

Søknadsfrist 1. september. Søknader sendes til post@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

For flere opplysninger: Richard Sandnes, epost:  richard.sandnes@oppdal.kommune.no   tlf. 72 40 11 62

Politivedtekt

Oppdal kommunestyre godkjente i møtet 3. februar 2010 ny politivedtektek for Oppdal kommune. Vedtekten ble stadfestet av Politidirektoratet den 31. august 2010.

Politivedtekt for Oppdal

Torget (torghandel /arrangement)

Oppdal kommune ønsker et torg med stor aktivitet og leier ut plasser for torghandel. Torget kan også stenges av for spesielle arrangement.

Torghandlere bes ta kontakt med torgtilsynet for tildeling av plass. Torgtilsynet treffes på Torgkjøkkenet, tlf. 72 42 07 38. Se for øvrig Torgforskriften samt skjema for registrering av torghandlere.

Torget kan stenges for parkering og torghandel ved spesielle arrangement av almenn karakter. Søknad om bruk av torget til spesielle arrangement sendes Oppdal kommune ved Tekniske tjenester.

Norges kommunekalender

Norges kommunekalender sammenstiller informasjon om hele den offentlige sektoren i Norge, og fungerer som en kilde til kontakt- og dybdeinformasjon og kommunikasjonskanal for offentlige innkjøp.

http://www.norgeskommunekalender.no/


Publisert: 22.01.2016
Sist endret: 07.12.2018 13.24